.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Střet zájmů

Zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. upravuje

  • povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,
  • povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,
  • omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,
  • odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

Kdo je onen veřejný funkcionář? Například

  • starosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

Rozumí se jím ale i vedoucí státní zaměstnanec, který je oprávněn vést na jednotlivém stupni řízení správního úřadu podřízené státní zaměstnance. Avšak pouze za určitých podmínek:

  • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole,
  • bezprostředně se podílí na přípravě a realizaci veřejných zakázek.

Veřejní funkcionáři mají ze zákony omezeny některé činnosti a některé zakázány. Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, o činnostech, o majetku, o o příjmech, darech a závazcích. Ttyo údaje jsou shromažďovány v registru oznámení, do kterého má právo na základě písemné žádosti každý bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru se lze dívat i elektronicky s použitím přiděleného uživatelského jména a hesla.

Vedení registru zabezpečují evidenční orgány, kterými jsou kromě jiných tajemník městského úřadu, tajemník obecního úřadu a v obcích, kde není tajemník obecního úřadu anebo také starosta.

Jak registr zajišťují obce? Buď mají vlastní (koupený) registr anebo využívají služeb krajských úřadů.. Příkladem budiž Karlovarský kraj.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.