.

Algymsa – tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Tvorba webových stránek (Sokolov, Karlovarský kraj)

Svobodný přístup k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje městům několik povinností.

§ 5 – Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit tyto informace, a to i na Internetu.

  • důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
  • popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
  • místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
  • postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
  • přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
  • sazebník úhrad za poskytování informací,
  • výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18).

Vyhláška č. č. 442/2006 Sb. ve druhém paragrafu stanovuje, co přesně a jak má být zveřejněno. Celkem jde o 17 bodů. Třináctý bod se týká životních situací. Například: co mám dělat, když ztratím řidičský průkaz. Třetí paragraf zmiňuje, že povinný subjekt musí zveřejnit popisy postupů při životních situacích podle osnovy uvedené v příloze vyhlášky. Obce tuto povinnost řeší obvykle odkazem na Portál veřejné správy.

Příklady: Chodov, Karlovy Vary.

Firma Algymsa sídlí v Sokolově a nabízí webové stránky a doplňkové služby. Hlavní předností Algymsy jsou rychlost a nízké ceny. Podívejte se na hotové stránky a osvěžte svou mysl čtením zápisníku.